The value of emotions
comes from sharing them,
not just having them


Simon Sinek

Viết Đánh Giá
Nếu đang viết mà bạn phải đi việc đột xuất, hãy nhấn nút Đăng ngay bài viết.
Khi cần sửa lại, chỉ cần nhấn vào nút Sửa Bài Viết >> Chờ duyệt để sửa lại.
You need to first.

Bạn phải điền đủ thông tin ở các ô có dấu (*)

Để mang lại GIÁ TRỊ cho mọi người,
các nội dung đều được KIỂM DUYỆT cẩn thận...

Never be in a hurry, do everything quietly and in a calm spirit
Do not close your inner peace for anything whatsover, even if your whole world seems upset.

Ralph Waldo Emersion
Đánh giá - Chia sẻ trải nghiệm sử dụng sản phẩm | DanhGia.IO
Logo